KGFB - 2016 jó játék!olvasni jó!kézilabdaállati közösségmellesleg
Egyéni keresés
hirdetés

Re­pülő­vel utaz­ni na­gyon ké­nyel­mes és gyors, a­zon­ban ol­csón csak ak­kor tu­dunk re­pülő­je­gyet ven­ni, ha hó­na­pok­kal előt­te meg­vá­sá­rol­juk, leg­alább fél év­vel előt­te. A lát­vány sem u­tol­só, ha a re­pülőt vá­laszt­juk uta­zá­si esz­köz­nek.